МонографіїЗнайдено: 15
Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади функціонування господарського механізму розвитку сільських територій в системі економічної безпеки держави. Визначено сучасні загрози розвитку сільських територій України. Проаналізовано ефективність державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері функціонування сільських територій. Проведено оцінювання економічної безпеки розвитку сільських територій. Обґрунтовано пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України. Розроблено заходи щодо підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій для зміцнення продовольчої безпеки держави. Запропоновано пріоритетні напрями диверсифікації господарської діяльності в контексті мінімізації загроз і ризиків економічної безпеки розвитку сільських територій.

 

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, науковців, фахівців з питань економічної безпеки та розвитку сільських територій, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Бойко В. В. Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України : монографія. Львів : Видавництво ННВК “АТБ”, 2017. 426 с.

 

завантажити
Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України

 

Монографія присвячена обґрунтуванню концептуальних засад формування механізмів розвитку сільських територій та зміцнення соціально-економічної безпеки держави. В монографії приділено значну увагу аналізу стану реалізації механізмів розвитку сільських територій в Україні та його впливу на соціально-економічну безпеку держави. Визначені напрями, механізми, інструменти та засоби вдосконалення державної політики розвитку сільських територій в процесі зміцнення соціально-економічної безпеки України.
Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського профілів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та інших осіб, які цікавляться цією проблематикою.

 

Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва, к.е.н., доц. В. В. Бойка. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 262 с.

завантажити
Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України

 

Монографія присвячена виявленню дисбалансів соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі її поступу та дослідженню і обґрунтуванню фінансових механізмів та інструментів їх подолання. В монографії приділено значну увагу аналізу суперечностей та диспаритетів соціально-економічного розвитку держави, а також обґрунтуванню ключових елементів державної фінансової політики, орієнтованої на підвищення ефективності регулювання таких сфер як видатки місцевих бюджетів, боргова безпека держави, функціонування банківської системи, стабілізація ситуації на внутрішньому споживчому ринку, розбудова системи небанківського інституційного інвестування, збільшення обсягів іноземного інвестування, формування фінансового потенціалу страхового сектора, формування системи фінансово-економічної безпеки підприємництва.
Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського профілів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та інших осіб, які цікавляться цією проблематикою.

 

Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : [монографія] / За ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва. — Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. — 596 с.

завантажити
System transformations of the national economy

 

The presented monograph covers issues related to global challenges and transformational changes in the national economy of Ukraine, which require the revision of the traditional model of economic and social development. Transformational changes in the national economy are system-wide in nature and make a direct impact on the economy, society and regional development because Ukrainian regions are on the verge of adopting conceptually new directions of socioeconomic development on the way of forming their own system of economic security.

This monograph is an objective necessity, because dramatic changes that have occurred in Ukraine in recent years require new approaches to determining the bases to research the internal potential of development and economic security both at the state and regional levels. Moreover, at the present stage of dynamic development of Ukraine, the contradictions and disparities in reforming the national economy and social sphere of society are gradually sharpening. In the context of structural changes, the threats to foreign and economic security of the state constantly emerge, which eventually leads to the formation of the complex of corresponding challenges to national security and creates an urgent need for the formation of an effective innovation and institutional mechanism to ensure security. The need is caused by the objectives of transformation processes towards sustainable socio-economic development of Ukraine and its regions.

 

System transformations of the national economy: challenges and expectations – Collective monograph edited by Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Wieslaw Olszewski, Magdalena Osinska, Volodymyr Voloshyn. – University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland, 2016. – Vol. 1. - 242 p.

завантажити
Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України

 

У монографії висвітлено сукупність питань обґрунтування теоретико-ме-тодичних засад і прикладних інструментів державного регулювання процесуінтелектуалізації національного господарства. Розкрито теоретико-методич-ні положення та соціально-економічну роль інтелектуалізації економіки;узагальнено теоретичні засади державної політики регулювання розвиткуінтелектуалізації економіки та оцінювання її ефективності; охарактеризованопередумови, обсяги та ефективність розвитку інтелектуалізації національногогосподарства держави; визначено обсяги, чинники та перешкоди інноваційноїдіяльності в системі інтелектуалізації економіки; здійснено структурно-функ-ціональний аналіз ефективності системи державного регулювання інтелекту-алізації економічного комплексу держави; обґрунтовано стратегічні пріоритетидержавного стимулювання інтелектуалізації національного господарства;визначено інституційно-правовий базис інтелектуалізації економіки; обґрун-товано організаційно-економічні засоби та напрями розвитку інституційноїінфраструктури науково-дослідної та інноваційної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, аспірантів,працівників органів державного управління та місцевого самоврядування.

 

Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України: монографія / Т. Г. Васильців, Н. В. Гунчак, О. Є. Сухай. – Львів : Апріорі, 2016. – 256 c.

завантажити
Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України

 

Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до формування системи економічної безпеки з урахуванням ролі людини як суб’єкта й об’єкта цієї системи. Розкрито сутність посилення загроз економічній безпеці держави внаслідок глобальних змін, пов’язаних з демографічними кризами, посиленням рівня урбанізації, трансформацією інституту права власності. Охарактеризовано загрози системі економічної безпеки України внаслідок глобальних викликів, ескалації боротьби за ресурси розвитку, монополізації права власності на них, депопуляції, недосконалості інституційного середовища. Окреслено гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки розвитку держави, пов’язані зі забезпеченням відповідного рівня людського розвитку, задоволенням потреб і гарантуванням можливостей самовідтворення та самореалізації громадян в економічній системі, а також капіталізацією творчого потенціалу і формуванням якісних параметрів культури соціально-економічної безпеки.
Для політиків, державних службовців, науковців, фахівців з питань економічної безпеки держави.

 

Дацко О.І. Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України / О.І. Дацко. – Львів : «Ліга-прес», 2015 р. – 672 с.

завантажити
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції

 

Представлено теоретико-методологічні засади співробітництва регіонів у транскордонному просторі й виокремлено нормативно-правову, організаційну та фінансову сфери його забезпечення. Проаналізовано стан розвитку транскордонного співробітництва в Україні в контексті використання різноманітних форм (транскордонних угод, єврорегіонів, транскордонних кластерів і партнерств тощо). Узагальнено основні проблеми та представлено перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні в контексті євроінтеграції.

Для науковців, працівників регіональних і місцевих державних органів влади та самоврядування, підприємців і співробітників організацій сприяння підприємництву, викладачів і студентів економічних спеціальностей.

 

Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції: монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко. – К. : НІСД, 2014. – 316 с.

завантажити
Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України

 

Монографія присвячена дослідженню механізмів та виявленню стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку сільських територій України, зокрема в західному регіоні нашої держави. В монографії приділено значну увагу вивченню теоретичних засад функціонування основних механізмів інноваційного розвитку сільських територій, досліджено характер перебігу інноваційних процесів у господарських комплексах сільських територій Західної України, а також окреслено пріоритетні напрями удосконалення їх інституційного, організаційно-управлінського та інфраструктурного забезпечення.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів аграрного та управлінського профілів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та інших осіб, які цікавляться цією проблематикою.

 

Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України: [монографія] / За ред. д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н. Т.Г. Васильціва. – Львів: Аверс, 2014. – 176 с.

завантажити
Трансформація системи соціальної безпеки України: регіональний вимір

 

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні засади соціальної безпеки України. З позиції системного підходу розкрито суть системи на різних рівнях суспільної ієрархії, визначено роль міждисциплінарного дискурсу у розвитку понятійно-категорійного апарату, конкретизовано місце соціальної безпеки в системі національної безпеки. Обґрунтовано теоретичні основи декомпонування базових структурних елементів системи соціальної безпеки. Особливу увагу зосереджено на діагностиці рівня функціонування системи соціальної безпеки та виявленні загроз функціонування соціальної сфери держави. Розкрито соціально-економічні трансформації ринку праці та зайнятості населення, виявлено структурні зрушення у соціальній та міграційній сферах на регіональному рівні. Запропоновано механізми та інструменти ефективного функціонування системи соціальної безпеки України. Обґрунтовано стратегічні та тактичні орієнтири її модернізації як підґрунтя управлінських рішень у сфері безпеки.

Для науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів та аспірантів.

 

Іляш О. І. Трансформація системи соціальної безпеки України: регіональний вимір: монографія / О. І. Іляш - Л.:ПАІС, 2012. - 592 с.

завантажити
Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення

У монографії досліджено теоретико-методичні засади фінансово-економічної безпеки підприємств та підходи до формування її системи, здійснено оцінювання передумов та сучасного стану фінансово-економічної безпеки підприємств торгівлі в Україні, обґрунтовано стратегічні пріоритети та механізми зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

 

Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: Ліга-Прес, 2012. –386 с.

завантажити