Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України 

У монографії висвітлено сукупність питань обґрунтування теоретико-ме-тодичних засад і прикладних інструментів державного регулювання процесуінтелектуалізації національного господарства. Розкрито теоретико-методич-ні положення та соціально-економічну роль інтелектуалізації економіки;узагальнено теоретичні засади державної політики регулювання розвиткуінтелектуалізації економіки та оцінювання її ефективності; охарактеризованопередумови, обсяги та ефективність розвитку інтелектуалізації національногогосподарства держави; визначено обсяги, чинники та перешкоди інноваційноїдіяльності в системі інтелектуалізації економіки; здійснено структурно-функ-ціональний аналіз ефективності системи державного регулювання інтелекту-алізації економічного комплексу держави; обґрунтовано стратегічні пріоритетидержавного стимулювання інтелектуалізації національного господарства;визначено інституційно-правовий базис інтелектуалізації економіки; обґрун-товано організаційно-економічні засоби та напрями розвитку інституційноїінфраструктури науково-дослідної та інноваційної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, аспірантів,працівників органів державного управління та місцевого самоврядування.

 

Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України: монографія / Т. Г. Васильців, Н. В. Гунчак, О. Є. Сухай. – Львів : Апріорі, 2016. – 256 c.


завантажити


читайте також:
Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України
Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України
Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України
System transformations of the national economy
Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України